Palestine Regeneration Team (PART)

Yara Sharif
United House
39-41 North Road
London
N7 9DP

Telephone and Fax:Nasser Golzari:

Yara Sharif:

0044-02036748462ngarchitectslondon@gmail.com

yarasharif2014@gmail.com